Vedtægter


Vedtægter Alssund Akvarieforening
Senest ændret på ordinær generalforsamling den 8. februar 2018

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Alssund Akvarieforening
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. At varetage og fremme interessen for akvariehobbyen ved afholdelse af mødeaftener med foredrag, diasserier, samtaler, auktioner eller andre aktiviteter. Desuden afholdes hjemmebedømmelser og udstillinger, når dette skønnes at være formålstjenligt. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.


§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved kontakt til et bestyrelsesmedlem. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt til kasseren.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Kontingentet opkræves forud for en 12. mdr. periode.
Stk. 5. Et medlem, der handler groft uetisk, kan ekskluderes efter bestyrelsesbeslutning. En eksklusion skal behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved elektronisk brev til medlemmerne.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning – aflægning af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af kasserer
10. Valg af bestyrelsesmedlem
11. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant -suppleant
12. Eventuelt
Valg af:
Formand, lige år.
Næstformand, ulige år.
Kasserer, ulige år.
Bestyrelsesmedlemmer sidder 2 år. Et medlem er på valg hvert år.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og forslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot ét medlem. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 4. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker elektronisk med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte Bilagskontrollant.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Normale bankforretninger, kontingenter og den daglige økonomi styres alene af kassereren. Ved oprettelse, ændring (f.eks. ved kassererskifte) og sletning af konto underskriver mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ingen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den
generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i
overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige
formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den
opløsende generalforsamling.